Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden Karishma Sanchit
 2. “Karishma Sanchit”: Karishma Sanchit, gevestigd te Barendrecht aan de (2993 TD) Essenwede 25, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73621331.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Karishma Sanchit wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Karishma Sanchit en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Karishma Sanchit, voor de uitvoering waarvan door Stralen van Licht derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Karishma Sanchit en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Karishma Sanchit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Karishma Sanchit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Karishma Sanchit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Karishma Sanchit is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Karishma Sanchit in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Karishma Sanchit, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Karishma Sanchit verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Karishma Sanchit in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Karishma Sanchit beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging bij een (online) training, workshop of behandel- en coachingtraject

 1. Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag door de Klant van de overeengekomen training geschiedt telefonisch via 06-25017637 of per e-mail: info@karishmasanchit.nl.
 2. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag of healing- en coachdag wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 3. In overleg kan besloten worden om de training of coachtraject op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag of coachdag wordt een bedrag van € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag of coachdag wordt een bedrag van € 55,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Karishma Sanchit – een vervanger worden gestuurd.
 5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen training of behandeltraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de training of coachtraject bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Karishma Sanchit.

Artikel 6: Behandelplan therapeutische sessies/ Akkoordverklaring 

Naar aanleiding van het intakegesprek stellen we een behandelovereenkomst (behandelplan) op waarin de doelen staan en verdere afspraken met betrekking tot het behandeltraject.

Het behandelovereenkomst wordt door ons beiden getekend. Door te tekenen geef je aan dat je akkoord gaat met het behandelplan en dat je kennis hebt genomen van de praktijkregels en de WBGO.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Karishma Sanchit of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal, blogs, logo enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Karishma Sanchit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karishma Sanchit niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan Karishma Sanchit per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Karishma Sanchit verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Karishma Sanchit. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van Karishma Sanchit. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar info@karishmasanchit.nl.

De Klant en Karishma Sanchit zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 9. Overige rechten Stralen van Licht

 1. In geval van een (ter beoordeling van Karishma Sanchit) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt Karishma Sanchit zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Karishma Sanchit behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een behandeltraject of training wijzigt.
 3. Karishma Sanchit behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een training of behandeltraject geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Karishma Sanchit aangeboden diensten.

Artikel 10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Karishma Sanchit, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Karishma Sanchit partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Karishma Sanchit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Overig

Door inschrijving voor een onderdeel van de dienstverlening van Karishma Sanchit gaat de deelnemer akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Karishma Sanchit.

Versie Augustus 2023

 

Want to see more?

Gallery
Services
Blog

Email Me

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

 

 

Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief!